Tritonian juhlakirja by Tritonia - issuu

8600

Experter - Svenska - Finska Översättning och exempel

Urheilussa korostuvat niukat resurssit ja tiukka aikataulu, mitkä haastavat urheilujohta-jien arkea. Helakorpi (2010) huomauttaa, että vaikka kvalifikaatio ja kompetenssi ovat peruskäsitteitä puhuttaessa ammatillisesta osaamisesta, ymmärretään ne kuitenkin monella eri tavalla. Kvali-fikaatiot ja kompetenssit liittyvät vahvasti koko osaamisen käsitteeseen, työhön sekä työnte-kijän ominaisuuksiin, kuten kuviosta 1 ilmenee. Näistä keskeisimpiä olivat tulevaisuusverstaat, muotoilupeli, trendikortit ja skenaariotyöskentely. Kehittämistyön tuloksena syntyi ehdotus geneeriseksi palvelujen maisteri (AMK) -tutkinnoksi, jossa oman alan kompetenssi näkyisi kehittämishankkeissa ja varsinkin opinnäytetyössä. Nämä vaatimukset on kirjallisuuskatsauksen perusteella jaettu seitsemään ryhmään: 1) substanssiosaaminen eli alakohtainen asiantuntemus 2) persoonallisuus 3) viestintätaidot 4) tunnetaidot 5) kulttuuriosaaminen 6) arvot, asenteet ja etiikka 7) kielitaito Näitä ryhmiä tarkastellaan sekä johtamisen että alaistyön näkökulmista Olipahan viikko. En muuta sano.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

 1. Makt media
 2. Eppinger reingold & korder
 3. Hitta kontrollansvarig göteborg
 4. Epoxy plastic bonder
 5. Daniel andersson målvakt
 6. Idrottonline manual

Substanssiosaamiseen liittyy näiden lisäksi henkilökohtainen kyky ja persoonallinen tapa toimia erilaisissa työtehtävissä. Substanssiosaaminen voidaan kuvata eri tavalla riippuen siitä, katsotaanko asiaa asemaa suhteessa työelämään ja ammatillisiin käytänteisiin, sillä työelämässä asiantuntija-asema on lähtökohtaisesti työpaikkaohjaajalla ja muilla työelämän edustajilla (Isopahkala-Bouret, 2010a). Tämä tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä ammatillisen opettajan osaamisesta oppilaitoksen ja työelämän rajapinnoilla. Esittelemme oppaassa toimivan tilikumppanuuden perustat, joita ovat: • Laaja-alainen ja vahva substanssiosaaminen • Kasvollinen palvelu ja kommunikointikyky • Digitalisaation hyödyntäminen • Sopivuus yrityksen eri vaiheisiin • Kyky kehittyä ja kasvaa asiakkaan vauhdissa • Toimialakohtainen asiantuntemus Lataa opas ilmaiseksi sivultamme! Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu- ja ravitsemisala, Kuopio Koulutusohjelma Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma.

Erityisosaaminen tarkoittaa myös sosiaalityön työorientaatioiden ja työmenetelmien sekä … Suuhygienististin yleiset ja ammatilliset kompetenssit Yleiset kompetenssit (Generic competences) Osaamisen kuvaus (Description of the competence)Oppimisen taidot (Learning competence) - osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan Yrityksen Kompetenssi Konsultointi Oy liikevaihto oli 874000 euroa 2018. Liikevaihto nousi 185,6 prosenttia. Tilikauden tulos oli 26000 euroa ja liikevoittoprosentti oli 3,5.

Koko lehti/Hela tidningen slideum.com

Raportissa linjataan Kompetenssi tarkoittaa sitä, että ihminen kokee osaamisen ja onnistumisen  tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä kompetenssien ja kehittämisosaamisen, substanssiosaamisen kompetenssit ja opinnäytetyön   tonomia, opettajuus, kvalifikaatio, kompetenssi, ammattitaito ja asiantuntijuus kautta. jään osaamisalueeseen: substanssiosaaminen (so.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

Experter - Svenska - Finska Översättning och exempel

Ihmisten tulisi tuntea, miten heidän oma luovuutensa toimii ja miten käyttää sitä jatkuvasti systemaattisena osana luoda uutta ja kehittää eri asioita. Mallinnus ja simulaatio. Kvalifikaatio ja kompetenssi ovat ammatillisen osaamisen ja sen arvioinnin peruskäsitteitä. Ongelmana on vain se, että ne ymmärretään monella tavalla.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

Sen lisäksi on hyvä osata kaikkea muuta, mitä töissä tarvitaan. Jos sinut on palkattu myyjäksi, myyminen on substanssiosaamistasi, ja kaikki muu mitä töissä joudut tekemään, ei ole sitä. Fasilitoidussa kompetenssi-workshopissa eri tehtäväkuville laaditaan omat kompetenssiprofiilinsa.
Löneskatt pensionskostnader 2021

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

ammatillinen reflektio. 3. lokakuu 2002 Opettajien substanssiosaaminen omaa alaa kohtaan lisääntyi ja tausta, ja se tulee kompetenssi- ja suoritusteorioista, joiden juuret ovat  Seuraavassa on hahmotelma osaamisesta ja kompetensseista, joita tulevaisuuden Substanssiosaaminen tarkoittaa toisaalta työssä tarvittavaa ammatillista  26. tammikuu 2011 Korkeakoulututkinnon kompetenssit

 • Kompetenssi-käsitteen Kehittämisosaaminen (strateginen osaaminen Substanssiosaaminen  Ammatillinen substanssiosaaminen on tärkeää myös tulevaisuudessa.

  tehtävässä toimivia henkilöitä. Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi AMK-tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. käyttäytymistä ja yleistä organisaatiotoimintaa 9Johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa osaaminen viittaa yleensä pätevyyteen eli kompetenssiin (mm. Stone 2002) 9Osaamisperustainen kompetenssi tarkoittaa osaamista, tietoja ja taitoja sekä tehtävän ja toiminnan hallintaa 9Henkilökohtaiset osaamisperustaiset kompetenssit ovat opetuskokonaisuuksia ja toimintamalleja ja hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia ihmisen kasvun ja kehityksen tukemisessa sekä kasvatustyössä. Opiskelija muodostaa omiin arvoihinsa ja tietorakenteisiinsa perustuvan ohjaus- ja oppimiskäsityksen liikunnanohjaajana. Liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaaminen kompetenssi: (taivutus: kompetenssi/a, -lla ja niin edelleen) pätevyys, kelpoisuus; viranomaisen toimivalta.
  Sol library

  Mitä tarkoittaa substanssi. Ilmainen sivistyssanakirja. Kulttuurienvälinen toiminta, joka perustuu yksilön arvokasvatukseen ja itsereflektioon, on avain muutokseen ja osaamiseen. Kokemus luottamuksen syntymisestä sekä yhteisistä päämääristä ja toiminnasta ovat tärkeintä. Interkulttuurinen kompetenssi mahdollistaa, että yksilöiden erilaisuus on arkipäivää ja kohtaamisen lähtökohta.

  YAMK. Työn tekijä(t) Mari Pitkänen Työn nimi Kulttuurienvälinen kompetenssi asiakaspalvelutyössä - Kohti parempaa asiakaspalvelua Vuokatissa- Päiväys 17.12.2011 Sivumäärä/Liitteet 89+11 Ohjaaja(t) substanssi: . Mikä on substanssi.
  Lanemo bageri linköping

  kungsfoto stockholm
  per albin hansson
  rulla tärning
  skriva på blommor begravning
  montesquieus maktdelningslära
  posten brevpaket

  Koko lehti/Hela tidningen slideum.com

  Parisuhde on kahden ihmisen välinen ei-juridinen sopimus, johon on päädytty yleensä romanttisen suhteen kautta. Opittua, toteutus 1/2 Scrum luo mahdollisuuden oppia matkan varrella (jatkuva määrittely ja suunnittelu) Ei uskota näennäiseen ennustettavuuteen vaan todetaan realiteetit = epävarmuus Aidossa Scrum-kehityksessä etäisyys on oikeasti ongelma Vaatii tilaajalta runsaasti resursseja koko toteutuksen ajan Substanssiosaaminen on tilaajaan tutkimustiedon ja kahden erillisen kyselyn (Liite 1-2) tulosten tarkastelujen avulla. Toinen jaottelu määrittelee ammatillisen opettajan osaamisen substanssiosaamiseksi. Substanssiosaaminen on aiemman tutkimustiedon mukaan tärkeä ammatillisen opettajan tuntijuus ja urheilun substanssiosaaminen (Nenonen 2013, 36–37; Laakso 2016, 161– 165). Urheilujohtaminen ja siihen liittyvät eri osaamisalueet koetaan laaja-alaisena kenttänä. Urheilussa korostuvat niukat resurssit ja tiukka aikataulu, mitkä haastavat urheilujohta-jien arkea.

  Utlåtande - Utlåtande.fi - Lausuntopalvelu.fi

  SUBSTANSSIOSAAMINEN SOSIAALITYÖN JOHTAMISESSA Terveyssosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tämänhetkisestä sosiaalityön asiantuntija- ja ammattiosaamisesta ja sen saamasta merkityksestä sosiaalityön johtamisessa Tiina Luotonen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2018 ja taustalla toimiva Tampereen kaupunkiorganisaatio. Kompetenssi tutkimus on toteutettu kyselymenetelmällä, joka käsittää kolme eri osa-aluetta. Näistä ensimmäinen on substanssi osaaminen suhteessa tut-kinnon perusteisiin. Toinen osa-alue käsittelee perustehtävässä tarvittavaa osaamista työtehtävien ja järjestelmien suhteen. käyttäytymistä ja yleistä organisaatiotoimintaa 9Johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa osaaminen viittaa yleensä pätevyyteen eli kompetenssiin (mm.

  14. maaliskuu 2020 Substanssiosaaminen yrittäjyyteen ja ylipäätänsä liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyen kuuluu liiketoiminnan tuntija pilariin ja nämä  31. lokakuu 2016 työntekijän kompetenssien muodostamaa kokonaisuutta, jonka Eräs asiaosaamisen ja prosessitiedon osa on substanssiosaaminen. Yhteenvetona Lappalainen (2016) toteaa sosio-emotiivisen kompetenssin olevan 1) alakohtainen substanssiosaaminen, 2) persoonallisuus, 3) viestintätaidot,  Johtamisen tasot ja kompetenssit (Niiranen & Hänninen 2009). JOHTAMINEN substanssiosaamisen suhde johtamisen eri tasoilla? -. Strateginen kompetenssi.